Ropratem

ROPRATEM vede žáky k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování dat, což je potřebné zejména pro úspěšnou školní práci.


Co obsahuje a jak se s ním pracuje?
Materiál obsahuje cvičení a podrobnou metodickou příručku, pomocí které se mohou řídit nejen pedagogičtí pracovníci, ale i samotní rodiče. Vlastní nácvik trvá 94 dnů, ve kterých dítě denně vypracuje dva úkoly, které dohromady nezaberou více jak patnáct minut denně. Program je opatřen dvojí kontrolou, pomocí níž mohou i sami rodiče zjistit dopad nácviku. 


Nácvik lze zahájit již na prvním stupni ZŠ (od devíti let), byl však s dobrým výsledkem vyzkoušen i žáky středních škol.


Co se při nácviku rozvíjí?
- porozumění čtenému (obsahu jednoduchých i kumulovaných instrukcí a jejich řesné dodržování)
- schopnost organizovat si práci
- logické myšlení (schopnost vyvodit algoritmus řešení)
- soustředění a pozornost
- zrakové rozlišování
- zraková a částečně i sluchová paměť
- intermodalita (schopnost přepínat mezi různými způsoby vnímání) – nahrazování původního zadání jinými symboly, číslicemi, písmeny
- serialita (práce s posloupnostmi) – úkoly, v nichž dítě dodržuje algoritmus postupu (zachovává dané pořadí symbolů, číslic, písmen)
- plošné vnímání – např. práce se šipkami nebo prostorově pojednanými symboly
- grafomotorika – přesné linie čar, čitelnost
- sebekontrola – cílený nácvik kontroly vlastní práce


Při práci je nutný dohled rodiče, který sleduje:
- správné držení těla při práci (nezkřížené nohy opřené chodidly o podlahu, oba lokty stejně daleko od těla, vzpřímené držení těla, oči ve výšce nataženého předloktí a prstů nad stolem);
- správný úchop tužky třemi prsty (tužku drží palec a ukazovák přibližně 2 cm nad hrotem, prostředník ji zespodu podpírá, ruka je opřená o podložku);
- psaní / kreslení uvolněnou rukou;
- přiměřený tlak na podložku (pokud dítě příliš tlačí na pastelky, je lépe nabídnout mu místo nich fixy);
- přesnou kresbu (čáry je nutné kreslit od linky k lince těsně pod sebe, dodržovat proporce);
- dodržování správného tvaru a velikosti jednotlivých písmen, číslic, čar i symbolů;
- souběžné vyslovování hlásky / čísla v okamžiku, kdy je dítě zapisuje (uvedeno v instrukci).


Pracovní strategie
Je vhodné, aby dítě používalo pracovní strategie, které mu daný úkol usnadní.
Pokud se dítě na ploše špatně orientuje, je možné zakrývat následující řádky bílým papírem.
Pracuje-li s pastelkami, je vhodné, aby je pokládalo na stůl stále ve stejném pořadí. Pracuje-li
se v úkolu s písmeny, slabikami, slovy či číslicemi, čísly nebo symboly, které lze snadno pojmenovat, je lépe, aby dítě svou činnost hlasitě komentovalo. Symboly je možné přirovnat k běžným – dětem známým věcem – nebo označit jejich směr či množství jejich jednotlivých částí.


Dosažené výsledky
Při podrobně prováděných rozborech výsledků nácviku bylo zaznamenáno nejen očekávané zrychlení práce, ale i zlepšené soustředění, pečlivěji prováděná kontrola, kvalitnější práce s instrukcí, atd. Starší žáci oceňovali vedení k vytváření pracovních strategií, které si zvykli používat i při školní přípravě. U všech žáků se zlepšila nejen samostatnost, ale i úroveň písma.
Rodiče i děti tento materiál přijímali velmi pozitivně.

Vytvořte si webové stránky zdarma!