O mně


Mgr. et Mgr. Lucie Chourová


Celý svůj profesní život (od r. 2001) pracuji s dětmi. Nejprve jsem učila malé žáčky na 1. stupni základní školy a později začala pracovat jako školní speciální pedagog. Na této pozici pracuji dodnes a přiznám se, že mě to velice baví a naplňuje. 

I proto se také dále vzdělávám, navštěvuji různé kurzy a školení, díky nimž pak mohu s dětmi pracovat a pomáhat jim.


Absolvované kurzy, školení, semináře:

Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina (FIE Standard)

Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina (FIE Basic)

Trénink jazykových schopností dle D.B.Elkonina

Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení 

Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky

Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky) 

KuPOZ - práce s programem pro rozvoj pozornosti

Program na rozvoj pracovního tempa (ROPRATEM)

Žáci se specifickými poruchami učení a chování a efektivní strategie učení (zejména na 2. stupni ZŠ)

Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost (čtení, psaní, počáteční psaní)

Metody výuky žáků s odlišným mateřským jazykem

Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk

Podpůrná opatření u žáků se SPU

Dyslexie a dysortografie prakticky

Čtení baví každého - prevence SPU na počátku školní docházky

a některé další


Vytvořte si webové stránky zdarma!